Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Δράσεις ‘’Αντικατάσταση κυψελών’’ και ‘’καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης’’ 2010. (256312/2-3-2005, 295607/24-5-2007 282635/18-3-2008, 241738/3-3

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ιων.Δραγούμη 42 Τ.Θ. 31 58200 ΄Εδεσσα
ΤΗΛ. 23810-24983 ΑΠΟΘ.91444 Α.Φ.Μ. 096065718 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
e mail Meli9cha@otenet.gr
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣ/ΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2381-0 23550- FAX. 2381-0 20118
Πληροφ: Σ.ΡΕΠΠΑΣ
ΑΙΚ.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
Τηλ. 23810-23550
Έδεσσα......./......../2009

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ...............

Προς
Μελισσοκομικούς Συλλόγους & Συν/σμούς


Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2010 σας υπενθυμίζουμε τα εξής :

Δράσεις ‘’Αντικατάσταση κυψελών’’ και ‘’καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης’’ 2010. (256312/2-3-2005, 295607/24-5-2007 282635/18-3-2008, 241738/3-3-2005 , , 258690/1-4-2008, αντίστοιχα)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αιτηθούν την ένταξή τους είτε μεμονωμένα σε όποια δράση από τις δύο επιθυμούν, είτε και στις δύο δράσεις, συμπληρώνοντας το ενιαίο υπόδειγμα αίτησης και καταθέτοντας 1 φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας (Ίωνος Δραγούμη 42 ή Τ.Θ. 31, 58200 ΄Εδεσσα ) μέχρι της 20 Νοεμβρίου 2009.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1.Ακριβές Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού βιβλιαρίου από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού ΑΤΕ
3. Φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης (οικ. έτος 2009)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή, ότι θα διατηρήσω τις κυψέλες στην εκμετάλλευσή μου επί 5 χρόνια και ότι τα στοιχεία στο
Φωτοαντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης που καταθέτω είναι ακριβή και αληθή ως προς αυτά που προσκόμισα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Δράση Ι.Δ. Προμήθεια εξοπλισμού Μελισσοκομικών Οργανώσεων 2010. (301757/13-5-2008)

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 προς την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας τους το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2009.

Η αίτηση συνοδεύεται από :
1.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του Νομίμου εκπροσώπου του φορέα, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση του παγίου εξοπλισμού που αποτέλεσε αντικείμενο επιχορηγήσεων στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος παρελθόντων 5 ετών καθώς και ότι ο αιτούμενος εξοπλισμός δεν ενισχύεται από άλλη πηγή.
2. Προτιμολόγια ή προσφορές (2) για τα αιτούμενα είδη
3. Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα:
- για τον ορισμό Νομίμου Εκπροσώπου, αρμοδίου για την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής και της σύμβασης
- ορισμού Υπευθύνου για τη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
- ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται
στην υπ’ αρίθμ. 301757/13-5-2008 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
- Αντίγραφο καταστατικού της μελισσοκομικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης στο οποίο να φαίνεται η έγκρισή του.
- Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου μελών του μελισσοκομικού φορέα.Δράση ΙΓ α. Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων 2010.
(256276/15-2-05, 282635/18-3-08, 301802/23-6-08).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Μελις/κοί Συν/σμοί κ’ Σύλλογοι) υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις) στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής τους μέχρι 30 Νοεμβρίου 2009Ανακοίνωση:
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση………………….
1)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
2)Δ/νση Κτηνιατρικής
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛ/ΜΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΒΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ